Polskie Towarzystwo Profesjologiczne

Polskie Towarzystwo Profesjologiczne jest Międzynarodowym Towarzystwem Naukowym - zobacz stronę.

Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego jest prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja profesjologii jako dziedziny nauki. Towarzystwo realizuje swój cel poprzez:

 • stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej,
 • dbałość o poziom kompetencji zawodowych członków poprzez organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych,
 • współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania profesjologii,
 • inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i zebrań naukowych,
 • szerzenie i popularyzację wiedzy z rozwoju zawodowego człowieka w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych,
 • prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia z zakresu rozwoju zawodowego człowieka,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami,
  reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych, samorządowych i związkowych,
 • utrzymywanie kontaktów z innymi Towarzystwami naukowymi o podobnym profilu działania w Kraju i za granicą.

W strukturze Towarzystwa wyróżnia się:

 1. Oddział Bydgoski
 2. Oddział Integracyjny
 3. Oddział Katowicki
 4. Oddział Koszaliński
 5. Oddział Lubuski
 6. Oddział Szczeciński
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00