Kryteria przynależności do PTP

 1. Opłacanie składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd Główny PTP (w grudniu b.r. na rok kolejny).
 2. Oddział PTP realizuje zadania określone przez Zarząd Główny PTP. Brak realizacji zadań może prowadzić do jego rozwiązania. Ocena działalności oddziału dokonywana jest przez Zarząd Główny PTP w miesiącu marcu za rok miniony.
 3. Coroczna ocena aktywności i osiągnięć członków PTP dokonywana jest w oddziałach w miesiącu styczniu za rok miniony
  i zatwierdzana przez Zarząd Główny PTP.
 4. Podstawą oceny członka PTP będzie złożona pisemna informacja o aktywności i osiągnięciach w obszarach określonych przez Zarząd Główny PTP.
 5. Wszystkie obszary aktywności traktowane są równoprawnie.
 6. Uzyskanie promocji przynależności do PTP wymaga wskazania, co najmniej pięciu obszarów aktywności.
 7. Brak pozytywnej oceny powoduje utratę członkostwa w PTP.
 8. Członkowi PTP przysługuje możliwość odwołania się, w przypadku negatywnej oceny jego działalności, do Zarządu Głównego PTP
  w terminie 1 miesiąca od otrzymania oceny.

Obszary aktywności

 1. Publikowanie.
 2. Prowadzenie badań (prowadzenie badań własnych, współuczestnictwo w prowadzeniu badań).
 3. Pełnienie funkcji organizacyjnych w PTP.
 4. Pełnienie funkcji w organizacjach i instytucjach związanych zakresem działalności PTP.
 5. Pełnienie funkcji promotora w promocjach naukowych.
 6. Współpraca z biznesem (projekty, zlecenia).
 7. Realizacja projektów badawczych (samodzielnie, współuczestnictwo).
 8. Prace przy wydawaniu Półrocznika PP.
 9. Recenzje naukowe (publikacje, promotorskie, projektów badawczych, inne)
 10. Pozyskiwanie funduszy na rzecz działalności statutowej PTP.
 11. Pozyskiwanie członków indywidualnych i wspierających PTP.
 12. Poszukiwanie, generowanie koncepcji rozwoju naukowego PTP.
 13. Realizacja projektów w zakresie certyfikacji możliwych obszarów aktywności człowieka przez PTP.
 14. Wspieranie aktywności studentów- opieka nad Kołami Naukowymi.
 15. Aktywny udział w pracach Komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez PTP.
 16. Inne udokumentowane obszary ważne dla rozwoju PTP.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00